Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze
internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite
worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

Adco Autoschadeherstelbedrijf Groesbeek, hierna te noemen: “Adco”, stelt gegevens op deze
internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel Adco
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.
Adco aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook
ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite.

Gerelateerde internetsites
Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Adco. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Adco. Adco is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Adco of bij derden, die met toestemming dit
(beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Adco. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Adco.